પાટોત્‍સવ - ૨૦૦૯

  કાર્યક્રમો 

  અભિષેક દર્શન 
(સવારે ૬-૦૦ કલાક)

  અભિષેક આરતી 
(સવારે ૬-૨૦ કલાક)

  ફોટો ગેલેરી 

 

   

   

   

   

  flash 885x94
   

   © Shree Swaminarayan Mandir, Gadhada All Rights Reserved. -  Site designed and maintained by Perfect Marketing, Amreli.